FightClub.lt - Kas yra rangas? (Integralumo klausimas dziudo ranguose)

Kas yra rangas? (Integralumo klausimas dziudo ranguose) (1)

Prieš kelias dienas teko stebėti, kaip du mūsų hapkido mokyklos nariai laikė egzaminą pagal „juodo diržo“ reikalavimus. Tokį procesą mačiau pirmą kartą, todėl į galvą ėmė lįsti įvairūs klausimai:

Ar be fizinių ir techninių reikalavimų yra papildomų kriterijų?

Kam turėtų būti skiriama daugiau dėmesio?

Ar sugebėjimas nugalėti priešininką (-us) varžybose ar realioje situacijoje turėtų atsispindėti suteikiant atitinkamą rangą?

Ar ilgas stažas, asmeninės ar grupinės ambicijos bei nuomonės turėtų įtakoti šį procesą?

Kaip tam atsiliepia mokyklos ar visos organizacijos finansiniai bei politiniai interesai?


Kitą dieną netikėtai užtikau Dono F. Draegerio (Donn F. Draeger) straipsnį (What is rank? The Matter of Integrity of Judo Ranks by Donn F. Draeger, Edited by Dennis Helm, 1970) apie dziudo rangus* , lyg pagal užsakymą atsakantį į daugelį minėtų klausimų.

Žymus dvidešimto amžiaus kovos menų mokytojas bei istorikas straipsnyje nagrinėja ne tik dziudo rangų sistemos kilmę bei prasmę, bet ir pačio kovos meno (ne olimpinio sporto, kaip daug kas klaidingai mano!) esmę, sukūrimo tikslus, paskirtį šiuolaikiniame kontekste. Autorius aptaria ir skausmingas dziudo vystymosi problemas, nukrypimus nuo Kano numatyto kelio (atskyris turi sekti žmogų, o ne atvirkščiai).

Nors straipsnyje šnekama konkrečiai apie dziudo, bet kurio kovos meno adeptas nesunkiai ras daug ką bendro savai praktikai. Nors šiam straipsniui beveik 35-eri metai, jame gvildenamos temos tikrai dar yra aktualios!

Kas yra rangas? Integralumo klausimas dziudo ranguose
(Ištraukos)

... Sukurdamas kyu-dan 1 sistemą, Kano 2 buvo numatęs labai specifinius tikslus. Labiausiai Kano rūpėjo visapusiškas žmogaus tobulėjimas, 3 , t. y., jo fizinė, protinė bei moralinė kultūra. Dziudoistas net negalėtų svajoti apie savęs tobulinimą ar rimtesnį kopimą Kodokano 4 rangų sistema, nebent dėtų pakankamas pastangas tobulindamasis ir palaikydamas harmoniją tarp šių trijų svarbių aspektų. Kano šį vystymosi procesą, ant kurio ir buvo pastatyti jo dziudo rangų sistemos elementai, pavadino „Trijų Kultūrų Principu.” 5

Kano laikais dziudo treniruotės prasidėdavo prasmingais 6 fiziniais pratimais. Tobulinimasis 7 fizine prasme tapo įmanomas dėl pastovaus pasišventimo „laisvų pratimų” (randori), „iš anksto nustatytos formos” (kata) bei „varžybų” (shiai) metodams. Laikas, skiriamas kiekvienam iš šių vienetų, buvo atitinkamai padalintas maždaug 80:17:3 santykiu.

Kalbėdamas apie shiai, Kano pabrėžė, kad sportinis dziudo nebuvo numatytas kaip dziudo treniruočių tikslas ar baigiamasis taškas. Greičiau tai buvo tik viena iš visiško tobulinimosi priemonių. Besitreniruojant tik pagal dziudo varžybų metodą ar perdėtai pabrėžiant sugebėjimą varžytis, negalima patenkinti „Trijų Kultūrų Principo.” Vien tai negali vesti link visiško tobulinimosi, todėl negali būti vieninteliu kilimo dziudo rangais pagrindu.

Vadinasi, Kano žiūrėjo giliau į žmogaus paskirtį žemėje bei jo įnašą į pasaulio gerbūvį, padarydamas fiziškai stiprų kūną pamatu, kurį vainikuotų intelektas bei kuriamos asmeninės dorybės.

Kano teigė, kad visi dziudo studentai privalo rimtai stengtis lavinti savo protą, nes gerai išlavintas protas nėra linkęs į skubotus ir antisocialinius veiksmus. Kano tikėjo, kad proto išlavinimas yra pasiekiamas remiantis gerais mąstymo bei sprendimų priėmimo įpročiais, kurie savo ruožtu įgyjami pasišventusių bei nuolat besitreniruojančių dziudoistų. Teisingai besitreniruojantis dziudo adeptas aktyvuoja protą bei pilnai panaudoja mąstymą, fantaziją, greitą sprendimų priėmimą bei pastabumą.

Visos šios savybės taip pat yra naudingos kasdieniniame gyvenime. Pasirengimo ir greito sprendimo priėmimo įpročiai yra ugdomi dziudo treniruotėse. Šie įpročiai, Kano manymu, yra matomi ne tiek iš studento sugebėjimo meistriškai atlikti metimus ar ristis 8 su priešininku, ne tiek iš dziudo varžybų „laimėjimo,” kiek iš studento sugebėjimo prisiimti socialinę atsakomybę kasdieniniame gyvenime.

Kano visą laiką pabrėždavo, kad moralinis pasiruošimas privalo prasidėti nuo vidinės disciplinos, t. y., nuo savanoriškai priimtų ir palaikomų gyvenimo įpročių. Teisingai besitreniruojantis dziudo adeptas visų pirma turbūt išmoksta nežiūrėti lengvabūdiškai į savo įpročius ir sveikatą; jei nori pasiekti optimalaus progreso, jo gyvenimo sąlygos turi būti atšiaurios 9 . Gyventi kitaip yra tolygu energiją nukreipti ne ta linkme, pagimdant neapdairumą bei vidutinybę. Visa tai neišvengiamai veda prie nesėkmės visiško tobulinimosi kelyje bei prie visų dziudo treniruočių pabaigos.

Tokios pavojingos aistros kaip kūno bei proto energijos švaistymas yra iš prigimties žalingos bet kurio dziudoisto progresui. Prašmatnus gyvenimas sugeba pagražinti tik išorę, o ne žmogaus vidų.

Kano labiau domėjosi žmogaus vidumi 10 ,todėl  skatino sunkumų, laisvai prieinamų dziudo treniruočių metoduose, supratimą. Sunkumai užpildo dziudo studento protą ir padidina jo atsparumą nepalankiose  situacijose. Kano tikėjo, kad, pritaikant duotus fizinius ir protinius dziudo elementus, gali būti ugdomos asmeninės moralinės vertybės, stiprinama moralinė drąsa. „Esant būtinybei siekti gyvenimo tikslų, kūnas turi gerai veikti,” - rašė Kano.

Dziudo treniruotės išugdo kiekvieno studento garbės jausmą, jis laiko savo dziudo užsiėmimus kažkuo šventu. Be to, tinkamai besitreniruodamas dziudo adeptas išmoksta teisingai ir sąžiningai elgtis, teisingumas tampa pačiu svarbiausiu dalyku jo mąstyme.

Išlavinus teisingumo jausmą, atsiranda pagarba tiesai. Kiekvieno dziudoisto progresui taip pat yra būtinas sugebėjimas pasiaukoti. Gerumo ir pastabumo rodymas vardan bendradarbiavimo su kitais yra, Kano nuomone, dar vienas iš brandaus dziudo adepto požymių. Kano manė, jog visapusiško žmogaus išorė turi pasižymėti oriu elgesiu, nes subrendusio žmogaus demonstruojamas etiketas yra narsumo užuomazga.

Kas gali suteikti atskyrį Kodokano dziudo

Svarbu suprasti, jog Kodokanas, skirtingai nuo aristokratiškų karių kovos menų, visada buvo skirtas plebėjams. Kano norėjo padaryti dziudo rango formoje suteikiamą pripažinimą prieinamą visiems asmenims, atkakliai užsiimantiems paskirtose dziudo disciplinose. Tik Kodokanui 11 buvo, ir vis dar yra šiandien, leista nuspręsti ir suteikti Kodokano dziudo laipsnius.

Kad palengvintų kvalifikuotų dziudo studentų egzaminavimą, Kodokanas leido sukurti specialias egzaminų komisijas. Šios komisijos periodiškai rekomenduoja paaukštinti jų jurisdikcijoje esančius dziudoistus. Vadinasi, šios egzaminų komisijos tik rekomenduoja; vien tik Kodokanas gali patvirtinti ir suteikti atskyrius. Būtent toks santykis ir yra nesuprastas, ypač Vakaruose.

Dziudo atskyriai ir dabartinė padėtis

Nors Kano, kaip nurodyta „Trijų Kultūrų Principe,“ skyrė dziudo labiau visapusišką prasmę, dziudo šios dienos kontekste suprantamas siauresnėje sferoje ir sutapatinamas su sportiniu dziudo. 

Taigi šis apribojimo procesas išstūmė dziudo atskyrių integralumą. Kad būtų aiškiau, palyginsiu modernaus dziudo atskyrius su senesne, klasikine kovos menų rangų sistema.

Tradicinėje sistemoje niekada nebuvo pilno kyu-dan sistemos ekvivalento, bet, grubaus palyginimo tikslams, galima paminėti kelis atvejus:

Oku-iri 12 atitinka trečio-ketvirto dano lygius;

Mokuroku 13 apima penktą-septintą danus;

Menkyo 14 atitinka aštunto ir devinto dano lygį;

Galų gale Kaiden 15 gali būti palygintas su dešimtu danu.

Tiek dabartinė dan-kyu, tiek klasikinė kovos menų rangų sistemos, suinteresuotos studentų techninių įgūdžių lygiu. Bet tik klasikinės sistemos šiuo klausimu pasiekė vieningumo.

Pavyzdžiui, klasikinėje sistemoje nėra įmanoma, kad žemesnio rango studentas būtų labiau įgudęs ir efektingesnis už aukštesnio rango adeptą. Dziudo vienok tai pasitaiko dažnai.

Klasikinėje sistemoje rangų vieningumas yra toks griežtas, kad net teisėtas šeimyninės tradicijos paveldėtojas, pakeisdamas meistrą, negali prisiimti bet kokio atskyrio! Iš kitos pusės, jei net jis ir yra pasižymėjęs techniškai, bet turi trūkumų asmeninėje brandoje, jis lygiai taip pat negali prisiimti atskyrio.

Kyu-dan sistemoje rangas dažnai tampa politiniu paaukštinimu, sutapatinamu su kokiomis nors administracinėmis pareigomis ar įpareigojimais. Taigi net ir nepakankamai techniškai kvalifikuotas dziudoistas ne tik gali gauti dziudo atskyrį, bet jis jam ir yra suteikiamas. Tuo pat metu turintis techinių įgūdžių bei efektingas varžybose dziudoistas, nors be to turi mažai ką parodyti iš savo treniruočių, dažnai sparčiai kyla dziudo rangų laipteliais.

Tokia nelygybė ir painiava dziudo ranguose šiuolaikiniame pasaulyje turi būti susieta su dziudo masiškumu ir populiarumu bei kontrolės trūkumu iš vyriausios valdžios pusės. Dziudo buvo sukurta, kaip kažkas prieinamo visiems; ir todėl „visi“ tuo užsiima. Todėl yra tiek dziudo atskyrių interpretacijų, kiek ir asmenų, mėginančių juos suteikti ar panaudoti.

Nors tvyro akivaizdus chaosas, dziudo rangų integralumo atkūrimo ateitis yra šviesi. Grįžimo prie dziudo atskyrių ir jų suteikimo, kaip tai suprato Kano, judėjimas įgauna pagreitį visame pasaulyje. Kodokanas pripažino atitinkamas specifines nacionalines organizacijas, kurioms leista pateikti rekomendacijas dėl atskyrių suteikimo; tik šioms nacionalinės organizacijoms Kodokanas suteikė ir pripažino minėtą teisę...

... Kodokanas buvo labai išrankus, pasaulyje pasirinkdamas oficialias tarptautines organizacijas, todėl yra daug dziudo grupių, nesėkmingai mėginančių susilaukti šio pripažinimo. Kai kuriais atvejais tokios nesėkmės sąlygojo nepripažintų grupių bei jų nacionalinių organizacijų susijungimą. Frakcijos tarp skirtingų dziudo grupių turbūt yra tiek natūralios, tiek neišvengiamos. Tai vienok neturėtų būti naudojama kaip pasiteisinimas nepripažintų grupių rangų prisiėmimui – valdžios suteikimui.

Populiarindamas kyu-dan atskyrių sistemą, Kano, be abejo, suvokė, kad žmonių poreikis apdovanojimams už jų pastangas yra visai natūralus. Bet jis taip pat smarkiai pasitikėjo žmonių sugebėjimu tinkamai naudoti dziudo atskyrius. Tie dziudoistai, kurie priima atskyrius iš bet ko kito, nei oficialios nacionalinės dziudo organizacijos, gali būti pelnytai apkaltinti Kodokano dziudo dvasios nesupratimu.

Disidentai dziudoistai ir jų grupės ne tik apvertė aukštyn kojomis šio straipsnio pradžioje minėtas sąlygas (veiksmas, automatiškas paneigiantis dziudo atskyrio vertę), bet ir, nebrandžiai siekdami paslaugų, apdovanojimų, įgydami galios (realios ar tik įsivaizduojamos), socialinio prestižo, komercinio pranašumo, bei būdami aukščiau už Kodokano pripažintą valdžią, sugebėjo tik sumenkinti jų paties remiamo tikslo lygį.

Sukurdami neoficialius dziudo rangus, disidentai egoistiškai iškelia savo pačių sugebėjimus virš pripažintos valdžios. Tokie individai, priimdami neoficialius dziudo atskyrius, ne tik gauna žemesnės kokybės produktą, bet ir leidžia jų išdavimą žemesnės kokybės individams... sau patiems. Jie nekreipia dėmesio į „Trijų Kultūrų Principą,“ kuriuo paremti dziudo rangai. Laikantis apibrėžimo, bet koks nesutarimas su Kodokano valdžia yra nukrypimas nuo svarbių Kano principų.

Įdėmus Kodokano tyrinėjimas parodo, kad, priešingai kai kurių disidentų teiginiams, jis nėra atgyvenęs. Būdamas svarbiu socialiniu judėjimu, taip reikalingu šiuolaikiniame pasaulyje, jis yra tiek pat gyvybingas šiandien, kaip ir bet kada anksčiau. Tie disidentai, kurie įvardina Kodokano pripažįstamą valdžią kaip neefektingą ar šališką, ir kurie toliau naudoja panašius argumentus teisindami savo atsiskyrimą nuo oficialios nacionalinės dziudo valdžios, paprasčiausiai pripažįsta svo pačių nesugebėjimą prisitaikyti prie nusistovėjusios tvarkos. Geriau būtų, kad jie prisidėtų prie konstruktyvaus nacionalinių dziudo organizacijų tobulinimo, būtų aktyviais ir bendradarbiauti linkusiais nariais.

Disidentiškų dziudo frakcijų pamatuose slypi tas faktas, kad jie nėra patenkinti savo rangu ir padėtimi pripažintose dalykuose. Jų taisyklė yra „žmogus seka atskyrį.“ Atskyrio siekimas ir neteisingas panaudojimas yra svetimi dziudo dvasiai; Kodokano dziudo rangų pakeitimas neoficialiais rangais yra skubotumo aktas, pataikaujantis nuogam ego, bei Kodokano dziudo esmės antitezė.

Suprantama, jog visada egzistuos kažkoks susidomėjimas atskyriais, bet kai pripažinimo ar apdovanojimo siekimo aistra taps tiek patraukli, kad individas tai priims bet kokiomis sąlygomis, tada jis taps lengva tų neprincipingų asmenų, naudojančių atskyrius savo politinių ir finansinių tikslų pasiekimui, auka. Dziudoistui, galinčiam laikytis griežtų Kodokano standartų, nereikia jokių kitų, išskyrus oficialiai pripažintų dziudo atskyrių, nes jie gerbia taisyklę, kad teisingas atskyris turi „sekti paskui žmogų.“

_______________
* Ranks – rangas, atskyris (ang.). Vertime lygiagrečiai vartojami abu žodžiai.
1 Kyu – klasė, rangas, atskyris (jap.); Dan – egzaminuotas, įvertintas (jap.)
2 Prof. Jigoro Kano (1860-1938) – dziudo įkūrėjas.
3 Whole man (angl.)
4 Kodokan – “vieta kelio mokymuisi” (jap.), taip Jigoro Kano pavadino savo sukurtą dziudo sistemą.
5 Three Culture Principle (angl.)
6 Sensible (angl.)
7 Perfection of the „self” (angl.)
8 Grapple (angl.) – turima omeny kova „parteryje.“ Kitaip - ristynės (liet.)
9 Austere (angl.)
10 Internal man (angl.)
11 Turima omeny pati organizacija - Tarptautinė Dziudo Federacija (International Judo Federation (IJF)), kurios įstatų pirmas punktas sako: „IJF pripažysta „“Judo,” kuri buvo sukurta Jigoro Kano.”
12 „įvadas į paslaptis“ (jap.) – pirmasis klasikinės sistemos atskyris, parodantis, kad jo turėtojas yra duotos tradicijos pasižymėjęs karys-eksponentas bei instruktorius.
13 „katalogas“ (jap.) – vidutinio lygio atskyris, patvirtinantis eksponento, kaip kario ir instruktoriaus, patirtį.
14 „licenzija“ (jap.) – ryškiai pasižymėjusio technikų specialisto bei patyrusio kario įvertinimas.
15 „viskas išlaikyta/praeita“ (jap.) – reiškė meistrą technikų specialistą-karį.
Atnaujinta 2011 rugsėjo 10, Šeštadienis. 20:38

Komentarai   

0 #1 Irma 2018-10-30 11:59
I have noticed you don't monetize your website, don't waste your traffic, you can earn additional
cash every month. You can use the best adsense alternative
for any type of website (they approve all websites), for more info simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website

My blog; BestCasey: https://MightyMargret.blogspot.co.uk
Cituoti

Komentuoti

Perspėjame, jog už komentarų turinį atsako komentatoriai įstatymuose numatyta tvarka.


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Naujausi komentarai

Populiariausia per mėnesį

Draugai

smauglys jb dubuklis jb
asia jb produktaisportui jb
dojo jb plungesriteris jb
budora jb boksopasaulis jb
pantera jb grappling jb
   

Hostingas Serveriai.lt

Atsiųsk naujieną!