FightClub.lt - "Kaip Lietuvis Šarkis-Žukauskas nugalėjo vokietį Šmelingą"

"Kaip Lietuvis Šarkis-Žukauskas nugalėjo vokietį Šmelingą" (3)

Po kelių iš eilės straipsnelių apie lietuvių kilmės boksininką Juozą Žukauską–Šarkį, kiek didesnės apimties straipsnis, išėjęs 1932 m. birželio 26 d. dienraštyje "Diena", skirtas Šarkio pergalei prieš Maksą Šmelingą, po kurios jis tapo pasaulio profesionalų bokso sunkaus svorio čempionu. Kalba netaisyta.


Ne tik visa Amerika ir Vokietija, bet ir mūsų Lietuva su dideliu susidomėjimu ir įtempimu laukė kas nugalės kovoj dėl pasaulinio bokso čempionato – mūsų tautietis Šarkis – Žukauskas ar vokietis Šmelingas. Naktį į birželio 22 d. daug kas nemigo ir sėdėjo prie radio aparatų sekdami vokiečių radio transliuotą Naujorke įvykusios kovos eigą. Buvo spėliojimų ir lažybų dėl to kurs laimės rungtynes. Abu priešininkai ilgą laiką rūpestingai ruošėsi šioms rungtynėms, kurios turėjo galutinai išspręsti keistai pasibaigusias rungtynes dėl čempionato 1930 m., kada Šarkis neteisėtu smūgiu "įmušė" ... (čia neperskaitomas žodis, panašu "čempionate", – aut. pastaba) gulėjusiam ant žemės Šmelingui.

Prieš rungtynes abu boksininkai lygiai gyrėsi ir kiekvienas jų sakė, kad jis būsiąs laimėtoju, kaip tai paprastai daroma dėl reklamos. Bet atsimintinis Šarkio posakis nuvykusiems pas jį lietuvių žurnalistams Bružui ir Griciui: "Kai aš apsidirbsiu su Karnera ir sumušiu Šmelingą, tada galėsiu ir į Lietuvą atvažiuoti". Kaip žinoma, Karnerą jis nugalėjo prieš keletą mėnesių ir dabar nuo rungtynių su Šmelingu priklausė jo atvykimas Lietuvon, kur jis nori atvykti kaip nugalėtojas. Tat mums ypatingai įdomios buvo šios rungtynės, kurios mūsų tautietį, o tuo ir mūsų tautą išreklamavo. Reikia žinoti kokią didelę sensaciją Amerikoj sudaro bokso rungtynės kad suprasti tos reklamos svorį. Žmonės, kurie gal niekada ir nežinotų apie lietuvius, dėka Šarkiui gavo apie juos girdėti ir Lietuva jiems vaizduojasi lyg kokia galiūnų šalis, kuri duoda net tokiai milžiniškai Amerikai tokį šaunų vyrą, kuriam tenka apginti Amerikos bokso garbę.

Prieš eidamas į rungtynes Šmelingas pareiškė, kad tai esanti 

jo viso gyvenimo kova

ir gyrėsi, kad Šarkis esąs labai nedisciplinuotas ir pasiduoda įsikarščiavimui, o jis pats, Šmelingas, esąs nepaprastai ramus ir nesijaudinas. Jau prie pat ringo Šmelingas taip pasakė laikraščių reporteriams: "Aš kovosiu iki paskutinio atsikvėpimo, nes noriu įrodyti, kad visgi esu vertas pasaulinio čempiono vardo. Kaip baigsis rungtynės – likimo dalykas. Aš tikiu, kad nugalės geriausias". O Šarkis prieš kovą nieko nenorėjo pasakyti ir buvęs labai susimąstęs, bet jau eidamas į ringą trumpai tarė:

"Aš esu tikras, kad laimėsiu!"

 Teisėjais buvo: iš Šarkiaus pusės senas boksininkas Šmitas, iš Šmelingo kalifornietis Blekas ir trečias teisėjas – Maldunas, Naujorko atletų klubo pirmininkas. Lažybose abu priešininkai ėjo beveik lygiomis: Šmelingas – 10, Šarkis – 9. Prieš rungtynes teisėjų komisija paskelbė naujas rungtynių taisykles, būtent, kad laimėjimui ne būtinai reikalinga nugalėti nokautu, bet kova bus įkainota papunkčiui.

Rungtynių žiūrėti susirinko apie 100 000 žmonių ir už bilietus surinkta apie 400 000 dolerių. Šmelingas nuo tų rungtynių gauna 42 %, t. y. 168 000 dolerių, o Šarkis tik 10 %, t. y. 40 000 dolerių. Šarkio sutikimas rungtis už 10 nuošimčių šiuo krizio metu sukėlė didelių simpatijų jam sporto pasauly, Šarkis ir juokavo prieš rungtynes:

"Šmelingui pinigai, o man – čempiono titulas".

Tas spėjimas ir išsipildė. Rungtynės vyko roundais. Pirmus tris roundus abu priešininkai buvo labai atsargūs. Šarkis gerai veikė savo kairiąja ranka ir buvo labai atsargus ir ramus. Ketvirtame rounde Šarkis pradėjo pulti ir dviem smūgiais parbloškė Šmelingą, kurs buvo sukniubęs ant ringo virvių. Šarkis tęsė puolimą penktame ir šeštame rounde, bet Šmelingas aršiai ir sumaniai gynėsi, net kartais pastatydamas Šarkį pavojun. Septintame rounde puolimų buvo iš abiejų pusių. Pradedant dešimtuoju roundu kova ėjo vis smarkyn, bet buvo jaučiamas nuovargis. Vienuoliktame rounde Šmelingas sudavė smarkų smūgį Šarkiui į kairiąją akį ir visa akis apsipylė krauju, bet greit galingą Šarkio smūgį į pasmakrę gavo ir Šmelingas taipgi susikruvinęs. Paskutiniuose rounduose vis aiškesnė buvo Šarkio persvara. Po paskutinio, penkioliktojo roundo žiūrovų įtempimas buvo didžiausias, nes nė vienas priešininkų nebuvo nugalėtas aiškiu nokautu ir sprendimas priklausė teisėjams. Bet po trumpo pasitarimo teisėjai dviem balsais prieš vieną nutarė,

kad laimėtojas ir pasaulio čempionas yra Šarkis.

Laimėjimas suteikė didelio džiaugsmo amerikiečiams ir pačiam Šarkiui. Paprastai boksininkai ir kiti sportininkai anglai ar kitų tautų žmonės dažniausia susilaiko nuo savo džiaugsmo pareiškimo, sakydami, kad atvirai džiūgauti esą nesportiška. Bet Šarkis priešingai — kai jis laimi rimtas rungtynes dažniausiai jis šokinėja iš džiaugsmo, juokiasi, apkabina savo pagelbininkus ir laikraščių reporteriai dažnai parašo, kad toks jo nuoširdus džiūgavimas esąs jo tautybės, lietuvybės požymis.


KĄ SAKO ŠARKIS APIE SAVO LAIMĖJIMĄ?

Vos pasibaigus rungtynėms, priešininkus apstojo reporteriai, kuriems Šarkis pareiškė: „Aš — laimingiausias pasauly žmogus. Bet besidžiaugdamas turiu pasakyti, kad turėjau labai garbingą priešininką — Šmelingas kovojo, kaip didelis partneris. Mano nuomone, Šmelingas geriausias boksininkas iš visų su kuriais man teko rungtis. Kaipo kovotojas Šmelingas primena Dempsejų, su kuriuo man ir gi teko kautis. Laimėjau daugiausia per savo ramumą ir atsargų laikymosi ringe. Tiktai dėka tų ypatybių aš galėjau atlaikyti smarkius mano priešininko puolimus. Sunkiausias momentas man buvo vienuoliktasis roundas, kuriame Šmelingas man sudavė smarkiausią smūgį, bet jau dvyliktame vėl atsigavau ir išlaikiau persvarą iki galui". 

Žinoma, laimėtojui buvo sukeltos milžiniškos ovacijos ir Šarkį pasveikino Naujorko miesto galva Uokeris.

Šmelingas, kurs po kovos džentelmeniškai pasveikino Šarkį su laimėjimu, visgi labai nuliūdęs. Su reporteriais jis kalbėjosi beveik verkdamas. „Pralaimėjimas man visai netikėtas. — sakė jis, — nes buvau įsitikinęs laimėsiąs. Aš išbandžiau visas technikos galimybes, bet Šarkis ramiai atrėmė mano smūgius. Visgi aš daugiausia buvau puolančioji pusė ir dėlto negaliu suprasti teisėjų sprendimo". Šmelingo nuomone, teisėjai turėjo pripažinti rungtynes bent lygiomis pasibaigusias. Vokiečių radio praneša, kad publikos dalis protestavusi prieš Šarkio paskelbimą čempionu, bet Šmelingo menadžeris Jakobsas skundo neįteikė.

Nekalbant jau apie Ameriką, Vokietijoj susidomėjimas rungtynėmis tą dieną buvo nustelbęs net opiuosius politikos klausimus ir Šmelingo bei Šarkio vardas buvo kiekvieno vokiečio lūpuose. Žinia apie Šarkio laimėjimą buvo džiaugsmingai sutikta Lietuvoj. Kaune buvo išleistos ekstra telegramos, languose išstatyti Šarkio portretai, žmonės vienas kitą sveikino su Šarkio laimėjimu ir restoranuose dažniausiai girdėti buvo tostai už Šarkį. Šarkiui daugelis asmenų ir visuomenės organizacijų nusiuntė sveikinimo telegramų. Sveikinimo telegramą pasiuntė ir minister. pirmininkas J. Tūbelis. Rungtynės plačiai aprašytos mūsų spaudoj, bet daugiausia apie jas rašė ,,Dienos Naujienos", kurios buvo suruošusios anketą dėl tų rungtynių. Iš 2.969 atsakymų dauguma, būtent 2.548 pasisakė už tai, kad Šarkis nugalės Šmelingą ir tik 421 pasisakė už Šmelingą. Į klausimą kodėl laimės Šarkis buvo įvairiausių margų atsakymų, pav.: „Todėl, kad visi jam to linki", ,,Kad vokiečiai visur pralaimi", „Kad jis kaire duoda gerus smūgius", ,,Jo stiprus lietuviškas kumštis" ir k.


ŠARKIS — NEABEJOTINAS LIETUVIS

Mums yptingai įdomus Šarkio lietuviškumo klausimas. Mes tuo neabejojame ir pats Šarkis yra daug kartų laikraščiuose skelbęs, kad jis esąs iš „Lituanijos" kilęs emigranto sūnus. Su Bružu ir Gricium bei daugeliu Amerikos lietuvių jis kalbėjosi lietuviškai, nors ir sunkiai ir su amerikomškiausiu akcentu, bet pasakojo, kad jo tėvai gyvena apie Brukliną ir dar angliškai gerai nemoką, nes namie daugiausiai lietuviškai kalba. Bet štai „Dienos Naujienos" iškasė įdomią sensaciją, kad 

Kaune gyvena Šarkio pusbrolis 

Antanas Palilionis, antrosios nuovados policijos valdininkas. Jis plačiai papasakojo apie Šarkio - Žukausko šeimą. Jo tėvas esąs Baltrus Žukauskas, o motina Agnieška Palilionytė, kilusi iš Linonių kaimo Pušaloto valsč. Žukauskai Amerikoj sunkiai uždarbiavo, bet kiek galėdami leido mokslan sūnų Juozą dabartinį čempioną, ir dukterį Marytę, kuri dabar ištekėjusi už turtingo amerikono. Dabar Žukauskai gyvena pertekusiai, nes duktė ir garsus sūnus jiems padeda. Šarkio žmona yra graži amerikietė Marilen ir jis turi tris vaikus — dvi dukteris ir sūnų.

Kaip pagerbsim Šarkį?

Šarkis savo populiarumu ir nesigynimu nuo lietuvybės yra padaręs didelį patarnavimą savo tautai. Juk mažosios tautos daro didelių pastangų ir leidžia didelius pinigus, kad galėtų save išgarsinti savo vardą, o čia lietuvis apie kurį kalba visos pasaulis. Taigi mūsų pareiga yra kiek galima plačiau pagerbti savo garsų tautietį. Sportas dabar yra didelis veiksnys ir jo veikėjai yra pagerbiami greta valstybės ir tautos vyrų bei meno žmonių. Šarkį plačiai pagerbs ne tik Amerika, bet ir visos valstybės, kur jam teks būti, tuo labiau turėtume susirūpinti ir mes tokiu jo pegerbimu, kad jam Lietuva virstų dar artimesnė.

 

***

P.S. Žemiau prikabiname šios kovos vaizdo įrašą.

Atnaujinta 2012 gegužės 01, Antradienis. 14:58

Medija

Komentarai   

0 #3 Tautininkas 2012-05-03 16:31
Fantastiškas straipsnis. Tautiškas toks, su pasididžiavimu parašytas, jog esam lietuviai.

Tai ne dabartinė supuvusio komunizmo bei pseudoamerikoni zmo visuomenė. Tikėkimės, jog mūsų vaikai jau kitokie bus.
Cituoti
0 #2 epe 2012-05-03 15:39
smugiu sugerdavo daugiau bet ir tie smugiai silpnesni budavo, tais laikais nebuvo nei tokiu papildu, nei treniruociu metodu nei anaboliku, atletai nebudavo toki pajegus :-)
Cituoti
0 #1 brawler 2012-05-01 13:36
Mano kuklia nuomone Smelingas aktyvesnis buvo, bent kiek sprendziu is kovos video, jabu prisaude Sarkiui daugiau ir daugiau ataku surenge, na plius kova vyko JAV , nors kita vertus Sarkis atsakinejo i beveik kiekviena ataka ir taip pat neblogai pataikydavo. Apskritai paemus tai tuo metu bokso mokyklos propogavo labai atvira boksa, sportininkai sugerdavo daug smugiu i save. Bet to meto bokso pasaulyje, tai buvo neabejotini meistrai i kuriu darba grazu paziuret ir po tiek metu .Cia tos kovos video, kas tingi pagooglint : http://www.youtube.com/watch?v=KcxYoN6-roA
Cituoti

Komentuoti

Perspėjame, jog už komentarų turinį atsako komentatoriai įstatymuose numatyta tvarka.


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Naujausi komentarai

Populiariausia per mėnesį

Draugai

smauglys jb dubuklis jb
asia jb produktaisportui jb
dojo jb plungesriteris jb
budora jb boksopasaulis jb
pantera jb grappling jb
   

Hostingas Serveriai.lt

Atsiųsk naujieną!