FightClub.lt - Kaip Prienų žydas sukūrė vokišką boksą

Kaip Prienų žydas sukūrė vokišką boksą (1)

300px-Ahlberg.Bruno.nOthers 

Gana įdomų 1938 metų liepos mėn. 24 dienos, Smetonos Lietuvos laikų laikraščio "Apžvalga" straipsnį, pavadintą "Kaip Prienų žydas sukūrė vokišką boksą. Iš kandidatų į rabinus į pasaulinio masto sporto "menedžerius", atsiuntė vienas iš mūsų tinklapio lankytojų Rimantas Miliauskas. Rekomenduoju. P.S. kalba netaisyta.

Dabartiniai Vokietijos valdovai rūpestingai naikina visa, kas buvo žydų daryta. Tačiau jiems trūksta nuoseklumo: jei jie įvykdytų visus Streicherio ir Ko. isteriškus reikalavimus, būtų reikėję, tarp kita ko, likviduoti Vokietijoje boksą ir pasodinti į koncentracinę stovyklą Maksą Šmėlingą! Prašome skaitytojų nesistebėti: vokiško bokso kūrėjas buvo grynas „nearijas" — Lietuvos žydas Faivelis (Povilas) Damskis.


Jei ne tas dabar pagarsėjęs visam sportiniam pasauly „menedžeris" Paul Damski, Maksas Šmėlingas šiuo metu verstųsi kitokia profesija — dirbtų Krupo fabrikuose patrankas, arba mėtytų iš Junkersų bombas į Ispanijos moteris ir vaikus...

Povilas Damskis — tokių stambių boksininkų, kaip Gunnar Baerlund ir Walter Vensel „menedžeris" neseniai paskelbė savo atsiminimus populiariam anglų sporto savaitrašty „Topical Times". Laikraštis įėjo tuos atsiminimus, kaip didžiausią sensaciją, juos tinkamai išreklamavo ir pailiustravo visa eile Damskio atvaizdų.

Damskis pabrėžia, kad gimė Lietuvoj, Prienuose (jis ir angliškai rašydamas savo miestelio pavadinimą rašo lietuviškai — „Prienai"). Jo karjeros pradžia buvo mažai panaši į sportą: jaunas Faivelis ketverius metus studijavo „ješibote", rabinų seminarijoje.

Tačiau dvasiškio karjera jo neviliojo. Jis grįžo pas tėvą ir ėmė dirbti jo kuklioj senų daiktų prekyboj. Po kelių mėnesių prasidėjo pasaulinis karas. Faivelis ėjo devynioliktus metus. Jis aprūpindavo maistu rusų kariuomenės pulką. Bet vokiečiai veržėsi vis gilyn ir gilyn. Reikėjo griebtis kokio nors naujo darbo. Kada vokiečiai užėmė Prienus, Faivelis ėmė mokytis vokiškai. Pradžioje tai sekės sunkiai ir buvęs kandidatas | rabinus kalbėjo su okupantais ne tiek liežuviu, kiek gestais ir mostais. Bet su laiku sunkumai liko nugalėti. Kiek pramokęs vokiškai, Faivelis ėmė tiekti vokiečių kariuomenei arklių, kuriuos supirkinėjo iš kaimiečių. Jis pats nebesupranta, kaip tai galėjo jam sektis. Iš vienos pusės, jo kalbos mokėjimas dar buvo silpnas ir negalėdavo tinkamai susitarti su vokiečiais, o kitos pusės, jis nieko nenusimanė apie arklius.

Tačiau laimė jam šypsojosi, ir Damskis pardavė vokiečių kariuomenei 55.000 arklių! Jo supirkinėjimo operacijos vyko Lietuvoj ir Lenkijoj, kur jis netrukus vedė, ir su žmona ir jaunu sūnum, sulaukęs 22 metų amžiaus, atvyko į Berlyną, turėdamas kišenėj 1.200.000 markių, kurios tuomet buvo vertos 30.000 anglų svarų. t. y. apie pusantro milijono litų (skaitant aukso svarais).

1918 m. draugas pakvietė Povilą Damskį pažiūrėti bokso rungtynių. Nuo to vakaro jo visas gyvenimas nukrypo nauja vaga. Tais laikais Vokietijoj boksas buvo uždraustas. Rungtynės vyko tolimam Berlyno rajone, mažoj halėj, kur galima buvo patekti tik žinant sutartus ženklus. Halėj susirinko apie 50 žiūrovų, kurie elgės labai tyliai bijodami policijos vizito. Pamatęs pirmą boksininkų porą, Damskis iš karto pajuto, kad jo širdis priklauso boksui. Jis susitarė su vienu
boksininku, kad tas mokys jį to sporto Po kiek laiko susipažinęs su boksu, ir reguliariai lankydamas rungtynes, Povilas - Faivelis įsitikino, kad čia gali būti geras biznis. Jis pasiūlė rungtynių organizatoriams tą dalyką padėti varyti plačiau. Vieną vakarą jis sukvietė vienoj Berlyno kavinėj atitinkamą pasitarimą, nuo kurio prasidėjo vokiško bokso istorija. Pats Damskis sako:
„Jei mes nebūtume susirinkę, nebūtų galėję atsirasti nei Makso Smėlingo, nei Volterio Venselio, nei kitų didžiųjų Vokietijos boksininkų".

Susirinkę kavinėj septyni žmonės įkūrė "V.D.F" - Verband deutscher Faustkaempfer — Vokiečių boksininkų sąjungą.

To Verbando pastangomis liko atšauktas bokso uždraudimas ir leista ruošt viešas rungtynes. Tačiau vokiškam boksui trūko reikalingiausios medžiagos— prityrusių boksininkų. Jų visoje Vokietijoje buvo tik šeši, ir jie visi išmoko kumščiuotis, būdami karo belaisviais Anglijoj. Todėl negalima buvo rengti rungtynių pagal svorį. Pussunkio svorio boksininkas turėjo kumščiuotis su vidutinio svorio partneriu, plunksnos kumštininkas  su vidutinio svorio partneriu, plunksnos kumštininkas su gaidžio svorio kolega...

Kadangi kiekvieno svorio būna maždaug po vieną atstovą, visi jie liko paskelbti Vokietijos čempionais... .Jokių santykių su užsieniais, "Verbando" neturėta, o kadangi savieji čempionai įgrįso publikai, teko griebtis kombinacijų. Pradžioje naudotasi anglų okupacinės kariuomenės Pareiny kareiviais, kurie buvo tiesiog „šmugeliuojami" į Berlyną. Po to pavyko pakviesti kažkokį boksininką iš Prancūzijos ir rungtynės, dalyvaujant Prancūzui, sudomino visą Berlyną. Tačiau pakviestas boksininkas dingo be žinios ir „Verbandas" atsidūrė keblioj padėty. Galvota, svarstyta, ir pagaliau kaž kur rastas kaž koks nepaprastai gražaus kūno sudėjimo negras. Jis paprašė labai kuklų honorarą, bet rungtynėms prasidėjus, staiga pasidavė savo priešui... Tokiais anekdotiškais įvykiais prasidėjo vokiško bokso istorija. Bet Verbando pastangomis, ši sporto rūšis , kilo ir tobulėjo kol pasiekė labai aukštą lygį.

Tuo tarpu Damskis pergyveno du svarbius įvykius. Koelne jis pats, kaip pussunkio svorio kumštininkas, buvo skaudžiai nugalėtas Šmito ir žmonai pareikalavus, pasitraukė nuo tiesioginio dalyvavimo rungtynėse. Iš kitos pusės, vokiečių markių infliacija pražudė visas jo santaupas ir menedžerio verslas liko jam vieninteliu pajamų šaltiniu.

Jis energingai ir tinkamai varė savo darbą, ir tuo būdu dabar įgijo, kaip jau minėjom, pasaulinę reputaciją. Visame sportiniame pasauly jį labai gerbia — išskyrus kraštą, kuriam jis labiausiai buvo nusipelnęs — Vokietiją...

Nuotraukoje Damskis dešinėje. 

 

 

 

Atnaujinta 2012 balandžio 24, Antradienis. 13:49

Komentarai   

0 #1 brawler 2012-04-24 13:20
dekui uz idomu straipsni, daugiau tokiu !
Cituoti

Komentuoti

Perspėjame, jog už komentarų turinį atsako komentatoriai įstatymuose numatyta tvarka.


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Naujausi komentarai

Populiariausia per mėnesį

Draugai

smauglys jb dubuklis jb
asia jb produktaisportui jb
dojo jb plungesriteris jb
budora jb boksopasaulis jb
pantera jb grappling jb
   

Hostingas Serveriai.lt

Atsiųsk naujieną!